Maître Paul over 'Train de trainer'

“Focus kon precies leveren wat wij nodig hadden. We wilden het graag snel regelen en ook dat was geen enkel probleem. Erg prettig.”
Karin Pieterse, personeelsfunctionaris Maître Paul

Focus staat Maître Paul bij met kennisoverdracht

Focus hielp Nederlands bekendste en grootste leverancier van (diepvries)gebak, Maître Paul, met het waarborgen van het kennisniveau. Personeelsfunctionaris Karin Pieterse: “Alle deelnemers waren enorm positief.” De lat ligt hoog bij Maître Paul in Tilburg. Het bedrijf heeft zo’n 220 medewerkers en een toppositie in de markt. “Het is belangrijk dat kennis niet bij een of twee mensen blijft hangen, maar door het bedrijf verspreid wordt. Door afdelingen goed met elkaar te laten communiceren, kun je het kennisniveau waarborgen”, zegt Karin Pieterse.

Resultaat- en doelgericht

De personeelsfunctionaris had al eens samengewerkt met Focus en besloot hen opnieuw te benaderen voor een cursus ‘Train de trainer’. “Hiermee kunnen onze eigen medewerkers resultaatgerichter werken en hun kennis doelgericht overdragen op collega’s.”
Ze is achteraf content met haar keuze. “Focus kon precies leveren wat wij nodig hadden. We wilden het graag snel regelen en ook dat was geen enkel probleem. Erg prettig.”

Goed inspringen op vragen

Zes medewerkers van Maître Paul volgden de op maat gemaakte tweedaagse training. “Ik heb ze allemaal gesproken en ze waren stuk voor stuk enorm positief. De trainer was prettig rustig en ervaren. Hij kon ook goed inspringen op bijkomende vragen.” Maître Paul zal dus zeker nog eens aankloppen bij Focus. “De terugkomdag van deze training staat al op de planning.”

Koninklijke Kentalis over training Contractmanagement

De training ‘Contractmanagement’ is de enige training waarin zowel het opstellen van beleid als de vertaling daarvan naar de praktijk op een gedegen manier aan bod komt. In onze omslag naar een regie-organisatie, was dat voor mij de reden te kiezen voor Sense FM en Focus De training Contractmanagement van Sense FM en Focus is waardevol; de contractmanagers worden ondersteund de stap naar tactisch en strategisch contractmanagement te maken.
F. (Frank) Voss MFM (Manager Informatietechnologie en Facilitair Koninklijke Kentalis)

Sense FM en Focus: een unieke en sterke combinatie van inhoud en vaardigheden

Uit het oogpunt van kostenbeperking en kwaliteitsborging van de dienstverlening, maakt Kentalis de omslag van contractbeheer naar contractmanagement. Dat vraagt beleidsmatig om een andere aanpak én een omslag in de gewenste vaardigheden en gedrag van de contractmanagers.

“Het feit dat de training voor Kentalis helemaal op maat is gemaakt, maakt dat deze ook echt aansluit bij de behoefte en ambities van de medewerkers. Zo hebben we eerst met Sense FM beleid ontwikkeld. Zij beschikken over de juiste vakkennis en ervaring op het gebied van contractmanagement. Vanuit het nieuwe beleid kun je aangeven welke tools je gaat hanteren en wat dit betekent voor de mensen in de organisatie. De training is daarom gestart met een competentiescan voor alle deelnemers, waarbij de sterke en de ontwikkelpunten zichtbaar werden. Deze kwamen vervolgens in de training terug, vooral in de onderdelen ‘attitude’ en ‘communicatie‘. Dat is dan weer de kracht van Focus: door de praktijkoefeningen, bijvoorbeeld een leveranciersgesprek, hebben de managers inzicht gekregen in hun eigen rol, waardoor zij zich gericht kunnen ontwikkelen. Via een terugkomdag en coaching on the job borgen we de continuïteit van het ontwikkelproces.”

Frank Voss ervaart groei bij de managers: “Ik zie dat de managers de ontwikkeling van operationeel gericht naar een tactisch-strategisch niveau aan het maken zijn. In plaats van zich te richten op de brandjes van die dag, gaat de aandacht nu meer uit naar het contract en wat dat betekent op de langere termijn. Daarnaast is de training een mooie manier van teambuilding: het zorgt voor kruisbestuiving tussen managers en uitwisseling van good practices. Ik ben tevreden over het resultaat en dat geeft mij vertrouwen voor de verdere ontwikkeling van de organisatie.”


Koninklijke Kentalis is een landelijke organisatie voor kinderen, jongeren en volwassenen die moeite hebben met horen en communiceren als gevolg van fysieke of psychische beperkingen. Kentalis biedt hen begeleiding, behandeling en onderwijs. De stafafdeling Contractmanagement werkt zowel centraal als regionaal en managet alle contracten van de organisatie, van facilitair tot primair proces.

Ministerie van Binnenlandse Zaken: "Handreiking agressie en geweld"

Om werkgevers te ondersteunen bij de aanpak van agressie en geweld tegen hun werknemers is vanuit het Programma Veilige Publieke Taak de “Handreiking Agressie en Geweld” opgesteld. Deze handreiking geeft richting over hoe te handelen bij agressie en geweld. Half maart wordt de handreiking in een oplage van ongeveer 7000 exemplaren verzonden aan werkgevers van instellingen met een publieke taak.

Rijksoverheid

 

Voor wie is de training Handreiking agressie en geweld?

De handreiking is een praktisch naslagwerk voor beleidsmakers en beleidsondersteuners zoals personeelsadviseurs, beleidsmedewerkers en arbo-coördinatoren. Ook medewerkers die deel uitmaken van de ondernemingsraad of op een andere wijze het personeel vertegenwoordigen kunnen hier gebruik van maken.

Rol werkgevers

Cruciaal bij de aanpak van agressie en geweld is een actieve rol van werkgevers. Zij zijn (wettelijk) verantwoordelijk voor het beschermen van de uitvoering van de publieke taak en zijn werknemers. Daarnaast is de werkgever als geen ander verantwoordelijk voor de bedrijfsorde. Hier valt ook onder dat elk van zijn werknemers op een correcte manier wordt bejegend, respectvol en in een veilige omgeving. De werkgever kan dit vormgeven door duidelijke normen, heldere procedures en ondersteuning, begeleiding en opvang van werknemers vast te stellen. De werkgever laat daarmee zien dat hij zijn werknemers steunt. De aanpak sluit aan op de landelijke afspraken die gemaakt zijn met politie en openbaar ministerie. Deze eenduidige landelijke afspraken voor opsporing en vervolging zullen per 1 april 2010 van kracht worden.

Onderdelen training

De handreiking Agressie en Geweld bestaat uit drie delen.

  • De basismaatregelen voor een effectief veiligheidsbeleid.
  • De brochure ‘Aangifte: gewoon doen’ met een uitgebreidere uitleg over duidelijk aangiftebeleid.
  • Agressie en Weerbaarheidsonderzoek waarmee zelf onderzocht kan worden hoe effectief het veiligheidsbeleid is.

Voor meer informatie bezoekt u de website www.veiligepublieketaak.nl

Focus heeft veel ervaring op het gebied van training in agressie en geweld voor gemeenten. Zo trainen wij medewerkers van de balie en ondersteunen wij in de ontwikkeling van een agressieprotocol.

Referentie Match and More

Ik wist dat ze inhoudelijk erg sterk zijn, maar ook wat betreft vaardigheden hebben ze de benodigde kennis in huis. Focus bleek ook nog een verrassingselement in het traject te hebben ingebouwd. “Op het moment van de telefonische intake belden zij bewust niet naar de kandidaat om te zien hoe die hierop reageerde, want dat zegt veel over je. Hiermee trek je het assessment verder dan het moment, dat vind ik sterk.”
Madelon Donker, unitdirecteur Match and More over Focus

De kracht van Focus is dat ze financieel-inhoudelijke kennis combineren met het doorgronden van gedrag en vaardigheden. Voor Match and More was dit de reden om Focus te vragen voor een assessment. “Het is makkelijk om te zeggen wat iemand niet kan, maar bij Focus ligt de nadruk op wat wél mogelijk is. Dat sluit naadloos aan bij onze werkwijze.”

“Wij doen al langer zaken met FOI & Focus voor potentiemetingen en daar zijn we altijd zeer tevreden over”, vertelt Madelon Donker, teammanager bij Match and More. Toen deze specialist in leer- en ontwikkeltrajecten en leverancier van interim financieel specialisten (deze activiteiten zijn recent overgenomen door Talent & Pro) de vraag kreeg een assessment af te nemen bij een ervaren adviseur bedrijven van een Rabobank, kwam ze al snel uit bij Focus. “Ik wist dat ze inhoudelijk erg sterk zijn, maar ook wat betreft vaardigheden hebben ze de benodigde kennis in huis.”

Verder dan het moment

Dat ze tijdens het traject goed en regelmatig op de hoogte werd gehouden, stelt Madelon Donker op prijs. “Maar het mooiste is dat we met dit assessment iemands kracht hebben gevonden. Zo gaat de kennis van die persoon niet verloren en kan hij op een geschikte functie excelleren. Met de ontwikkelingstips van Focus hebben we ook handvatten gekregen om mee verder te gaan. Al met al was het voor ons een geslaagd project.”

Waterschap Brabantse Delta over 'Omgaan met agressie'

Naast het verzorgen van trainingen is er behoefte aan een adviseur bij het uitwerken van agressieprotocollen. Hierin wordt vastgelegd hoe gehandeld moet worden in gevaarlijke situaties. Ook voor deze opdracht is gekozen voor Focus. Belangrijke overweging hierbij was dat de ervaringen die zijn opgedaan in de trainingen omgaan met agressie meegenomen kunnen worden in dit project”.
B
eleidsmedewerker P&O.

Focus training Omgaan met Agressie

“Het waterschap werkt voor burgers en bedrijven en werkt hierbij samen met veel externe partijen. Normaal is hierbij sprake van waardering, onderling respect en een positieve grondhouding. Toch lopen medewerkers van het waterschap in toenemende mate risico’s bij de uitoefening van hun werk. Vaak zijn dit medewerkers die betrokken zijn bij het opleggen van belastingen of die toezicht houden op de gedragingen van de burgers en bedrijven.

Tijdens het werk worden zij met enige regelmaat geconfronteerd met agressie, zowel verbaal als fysiek, bij derden. Om dergelijke situaties te proberen te voorkomen, of op een juiste wijze te handelen als er toch sprake is van uitingen van agressie of geweld, krijgen de medewerkers hiervoor gerichte trainingen.

Deze trainingen worden niet door het waterschap zelf verzorgd, maar er is gezocht naar een externe partner die gespecialiseerd is in dit onderwerp. Belangrijk bij de keuze van deze partner is geweest dat er aandacht moet zijn voor de speciale problematiek die medewerkers van het waterschap tegenkomen in het dagelijkse werk. De specialistische kennis, de uitgebreide lijst van referenties en de werkwijze van Focus zijn doorslaggevend geweest voor de keuze voor Focus voor het verzorgen van trainingen voor het personeel in het voorkomen of omgaan met agressie en geweld tijdens het werk.
Medewerkers die een training hebben gevolgd reageren enthousiast en geven aan door de maatwerkaanpak beter te zijn toegerust voor de uitvoering van hun taak."

waterschap

Waterschap Brabantse Delta is een overheidsorganisatie, naast de rijksoverheid, de provincie en de gemeenten. Er werken ruim 500 mensen, die veelheid aan taken uitoefenen, zoals buitendienstmedewerkers, sluiswachters, handhavers, juristen, technici, projectmanagers, administratief personeel, etc. De bestuurlijke verantwoording voor het gevoerde beleid ligt bij het algemeen en het dagelijks bestuur van het waterschap. Deze kunnen vergeleken worden met een gemeenteraad en een college van burgemeester en wethouders. De voorzitter is de dijkgraaf.

Water

De belangrijkste taak van het waterschap is de zorg voor de kwaliteit en de kwantiteit van het water in rivieren, sloten, meren, plassen. Kortom het oppervlaktewater. Waterschap Brabantse Delta voorkomt overstroming, vervuiling, verdroging en bevordert de kwaliteit van de leefomgeving en het milieu in West-Brabant. Dit wordt gedaan door te zorgen voor sterke, veilige dijken en kades, het rioolwater te zuiveren, de hoogte van het water te regelen en de natuur te beschermen.

De productie en distributie van drinkwater is de verantwoordelijkheid van het waterleidingbedrijf. Om een groot misverstand weg te nemen: Dit is dus géén taak van een waterschap.

Werkgebied

Het gebied waarin het waterschap werkt, beslaat het deel van de provincie Noord-Brabant dat ligt ten westen van de lijn Waalwijk/Baarle-Nassau, en ten zuiden van het Hollandsch Diep, de Amer en de Bergsche Maas. In dit gebied van ongeveer 171.000 hectare, liggen 21 gemeenten en wonen circa 750.000 mensen.