NISB over 'Training in intervisie'

De ondersteuning van Focus was goed. Medewerkers waren veelal positief over de ondersteuning tijdens de sessies. De organisatie verliep goed, ik kreeg relevante informatie in terugkoppelingen en afspraken werden nagekomen.

Een mooi neveneffect van de intervisiebijeenkomsten is dat het mensen heeft laten zien dat iedereen binnen de nieuwe afdeling kan leren van elkaar. Het thema is door een werkgroepje verder opgepakt en heeft geleid tot een nieuw inwerksysteem voor nieuwe medewerkers, jonge medewerkers die met elkaar meer uitwisselen over werkgerelateerde zaken en het inzetten van ervaren medewerkers als coach voor collega’s.

"Leren van elkaar" met de Intervisie Training bij het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)

Voor een kennisinstituut als het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen is het onderling uitwisselen van kennis en ervaring net zo belangrijk voor de kwaliteit van het werk, als het uitwisselen en ontwikkelen van kennis over het veld. Door stil te staan bij het omgaan met lastige kwesties, te reflecteren op praktijksituaties en kennis met elkaar te delen, ontwikkel je het lerend vermogen van de medewerkers en daarmee van de organisatie. Dit was het idee achter het inzetten van intervisiegroepen.

NISB is het Nederlands kennis- en innovatie-instituut dat aanzet tot sport en bewegen om participatie, leefbaarheid en gezondheid te bevorderen. NISB richt zich op doelgroepen met achterstanden zoals ouderen, chronisch zieken en jeugd met een sociale achterstand. Als kennis- en innovatie-instituut behoort verspreiding en implementatie van vernieuwingen tot de taken van NISB. Belangrijke partners en klanten voor NISB zijn gemeenten, scholen, zorgprofessionals uit de eerste lijn en bedrijven; zowel grote bedrijven als het MKB.

Sinds 2009 werkt NISB in een matrixstructuur. De reorganisatie was een gevolg van de snelle groei van de organisatie (van 60 naar 100 medewerkers in drie jaar tijd). Waar eerst via informele kanalen kennis werd uitgewisseld, leidde de groei tot een verstarring waarbij medewerkers zich meer en meer terugtrokken op hun eigen kennisgebied en doelgroep. Daarnaast vroeg de groei om meer specialisatie van kennis en vaardigheden. Sinds 2009 zijn de adviseurs in afdelingen georganiseerd. Van daaruit worden ze tijdelijk ingezet in programma’s, die onder leiding staan van een programmamanager. De afdelingen zijn georganiseerd naar de drie belangrijkste werksoorten voor NISB: kennis, implementatie en communicatie.

Binnen de afdeling Implementatie was er al enige ervaring bij de medewerkers om intervisie in te zetten als instrument voor het elkaar ondersteunen bij werkinhoudelijke vraagstukken. Bij medewerkers was er ook behoefte om met elkaar het gesprek aan te gaan over werkgerelateerde dilemma’s. Werkgerelateerde dilemma’s staan dicht bij de persoonlijke beleving van je werk en vragen een hoge mate van onderling vertrouwen. Dat vertrouwen is er bij NISB-medewerkers zeker, maar om ervoor te zorgen dat intervisiesessies kwalitatief goed begeleid worden, is gekozen om Focus Advisering Training Coaching te vragen de groepen te begeleiden.

Training in intervisie

Het verzoek aan Focus was om de volgende doelen na te streven in de vier sessies:

  • begeleiden van vier sessies per groep
  • deelnemers trainen om de intervisie daarna zelfstandig voort te zetten
  • deelnemers ondersteunen bij het formuleren van persoonlijke leerdoelen
  • coachen van deelnemers tijdens intervisiesessies

Intervisie Training vond plaats in vier groepen, waarin zeer ervaren en minder ervaren medewerkers gemengd zijn.

Terugblikkend op de vier sessies, is de conclusie dat vrijwel alle medewerkers tevreden tot zeer tevreden zijn over de intervisiesessies. Zij waarderen het om met werkgerelateerde dilemma’s aan de slag te zijn. De medewerkers gaan intervisie onderling voortzetten.

nisb