Waterschap Brabantse Delta over 'Omgaan met agressie'

Naast het verzorgen van trainingen is er behoefte aan een adviseur bij het uitwerken van agressieprotocollen. Hierin wordt vastgelegd hoe gehandeld moet worden in gevaarlijke situaties. Ook voor deze opdracht is gekozen voor Focus. Belangrijke overweging hierbij was dat de ervaringen die zijn opgedaan in de trainingen omgaan met agressie meegenomen kunnen worden in dit project”.
B
eleidsmedewerker P&O.

Focus training Omgaan met Agressie

“Het waterschap werkt voor burgers en bedrijven en werkt hierbij samen met veel externe partijen. Normaal is hierbij sprake van waardering, onderling respect en een positieve grondhouding. Toch lopen medewerkers van het waterschap in toenemende mate risico’s bij de uitoefening van hun werk. Vaak zijn dit medewerkers die betrokken zijn bij het opleggen van belastingen of die toezicht houden op de gedragingen van de burgers en bedrijven.

Tijdens het werk worden zij met enige regelmaat geconfronteerd met agressie, zowel verbaal als fysiek, bij derden. Om dergelijke situaties te proberen te voorkomen, of op een juiste wijze te handelen als er toch sprake is van uitingen van agressie of geweld, krijgen de medewerkers hiervoor gerichte trainingen.

Deze trainingen worden niet door het waterschap zelf verzorgd, maar er is gezocht naar een externe partner die gespecialiseerd is in dit onderwerp. Belangrijk bij de keuze van deze partner is geweest dat er aandacht moet zijn voor de speciale problematiek die medewerkers van het waterschap tegenkomen in het dagelijkse werk. De specialistische kennis, de uitgebreide lijst van referenties en de werkwijze van Focus zijn doorslaggevend geweest voor de keuze voor Focus voor het verzorgen van trainingen voor het personeel in het voorkomen of omgaan met agressie en geweld tijdens het werk.
Medewerkers die een training hebben gevolgd reageren enthousiast en geven aan door de maatwerkaanpak beter te zijn toegerust voor de uitvoering van hun taak."

waterschap

Waterschap Brabantse Delta is een overheidsorganisatie, naast de rijksoverheid, de provincie en de gemeenten. Er werken ruim 500 mensen, die veelheid aan taken uitoefenen, zoals buitendienstmedewerkers, sluiswachters, handhavers, juristen, technici, projectmanagers, administratief personeel, etc. De bestuurlijke verantwoording voor het gevoerde beleid ligt bij het algemeen en het dagelijks bestuur van het waterschap. Deze kunnen vergeleken worden met een gemeenteraad en een college van burgemeester en wethouders. De voorzitter is de dijkgraaf.

Water

De belangrijkste taak van het waterschap is de zorg voor de kwaliteit en de kwantiteit van het water in rivieren, sloten, meren, plassen. Kortom het oppervlaktewater. Waterschap Brabantse Delta voorkomt overstroming, vervuiling, verdroging en bevordert de kwaliteit van de leefomgeving en het milieu in West-Brabant. Dit wordt gedaan door te zorgen voor sterke, veilige dijken en kades, het rioolwater te zuiveren, de hoogte van het water te regelen en de natuur te beschermen.

De productie en distributie van drinkwater is de verantwoordelijkheid van het waterleidingbedrijf. Om een groot misverstand weg te nemen: Dit is dus géén taak van een waterschap.

Werkgebied

Het gebied waarin het waterschap werkt, beslaat het deel van de provincie Noord-Brabant dat ligt ten westen van de lijn Waalwijk/Baarle-Nassau, en ten zuiden van het Hollandsch Diep, de Amer en de Bergsche Maas. In dit gebied van ongeveer 171.000 hectare, liggen 21 gemeenten en wonen circa 750.000 mensen.