Training Onderhandelingsvaardigheden

Centraal in deze training staat het opdoen van (basis)vaardigheden op het gebied van onderhandelen. Er wordt een start gemaakt met het schetsen van een theoretisch kader omtrent het thema om dit vervolgens te kunnen toepassen in het oefenen van rollenspellen met acteur. Er wordt onder andere aandacht besteed aan de verschillende visies op onderhandelen, onderhandelingstechnieken, goed en minder goed onderhandelen, dilemma’s fases in het onderhandelingsproces. Onderhandelingsvaardigheden zijn in diverse situaties toepasbaar, maar voornamelijk in situaties waarin tegenstrijdige belangen de boventoon voeren. Het is dan de kunst om de belangen van beide partijen in stand te houden, de relatie goed te houden en eventuele conflicten de vermijden.

De training 'Onderhandelingsvaardigheden' is geschikt voor medewerkers in diverse functie die tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden genoodzaakt zijn te onderhandelen en/of in conflictsituaties terecht (kunnen) komen. Conflicten kunnen deels voorkomen worden door meer oog te ontwikkelen voor de situaties waarin onderhandelen effectiever is. Afhankelijk van de wens ligt het accent in deze training meer op onderhandelen of juist op conflicthantering.

Mogelijke programmapunten training 'Onderhandelingsvaardigheden':

 • Het kader: Samenwerken - Onderhandelen - Conflicthantering
 • Verschillende visies op onderhandelen (distributief onderhandelen versus het Harvard onderhandelen)
 • Profiel van een goede en minder goede onderhandelaar
 • Omgaan met macht en onmacht
 • Dilemma's bij het onderhandelen (afhankelijkheidsdilemma, vertrouwensdilemma, informatiedilemma, concessiedilemma)
 • Karakterrollen en kernkwaliteiten
 • Kwaliteit, valkuil, uitdaging en allergie vertaald in kernkwadranten
 • De verhouding tussen functioneel en relationeel gedrag
 • Kritiek uiten en kritiek ontvangen
 • Argumenteren
 • De fases in het onderhandelingsproces en onderhandelingstactieken
 • Onderhandelen met een achterban
 • Conflictdiagnose: positieve en negatieve kanten van conflicten
 • Eigen stijl van conflicthantering
 • Conflicten tussen meerdere partijen
 • Interactie bij non-verbale communicatie
 • Situatie verkennen


Doelstellingen training 'Onderhandelingsvaardigheden':
Aan het einde van de training:

 • heeft u inzicht verworven in de verschillende aspecten van het samenwerkingproces.
 • Kunt u de diverse communicatieprocessen plaatsen binnen het kader van:
      - samenwerken
      - onderhandelen
      - vechten
      - het analyseren en hanteren van conflicten in de werksituatie
      - het herkennen en hanteren van onderhandelingssituaties binnen het samenwerken.
 • Bent u volledig ingelicht omtrent de basiskennis die noodzakelijk is om een goed inzicht te krijgen in onderhandelingssituaties.
 • Kunt u onderhandelingssituaties herkennen en hanteren binnen de samenwerking met collega's en/of andere partijen.
 • Bent u zich bewust van het belang om zich in te leven in de andere partij bij onderhandelingssituaties.
 • Bent u in staat om bewust de juiste strategie te kiezen in hun praktijksituaties.
 • Heeft u geleerd om beter om te gaan met tegengestelde belangen.


De definitieve duur en inhoud van de training 'Onderhandelingsvaardigheden' wordt in overleg met u bepaald.

 Meer weten over deze training?

 Neem hier contact op met Focus ►